Cor Goudriaan advocatuur


Dorpsstraat 17, 9537 TB Eesergroen

E: cor@corgoudriaan.nl
W: www.corgoudriaan.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN COR GOUDRIAAN ADVIES

  1. Cor Goudriaan advies zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Cor Goudriaan advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeer­derd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Cor Goudriaan advies. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Cor Goudriaan advies in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens Cor Goudriaan advies verjaart  en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
  3. De keuze van door Cor Goudriaan advies in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschie­den in overleg met de op­drachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvul­dig­heid. Cor Goudriaan advies is niet aansprakelijk voor tekortko­mingen van deze derden.
  4. Cor Goudriaan advies is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Cor Goudriaan advies is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uit­slui­tend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  6. De opdrachtgever vrijwaart Cor Goudriaan advies tegen alle aanspraken van derden, de door Cor Goudriaan advies in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Cor Goudriaan advies.
  7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Cor Goudriaan advies voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Cor Goudriaan advies gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepas­selijkheid van deze algemene voor­waarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaam­heden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebon­den.
  8. De door Cor Goudriaan advies verzonden nota’s dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en / of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Cor Goudriaan advies is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door Cor Goudriaan advies ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
  9. Cor Goudriaan advies is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Cor Goudriaan advies na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is Cor Goudriaan advies gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Cor Goudriaan advies heeft het recht de tarieven (waaronder het honorarium) te wijzigen per een toekomstige datum.
  10. Tot de schade van Cor Goudriaan advies, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens Cor Goudriaan advies, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door Cor Goudriaan advies verzonden nota’s, worden de door Cor Goudriaan advies te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,--, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
  11. Cor Goudriaan advies heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en / of derden, alsmede digitale bestanden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Cor Goudriaan advies in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, resp. te verwijderen.

   

  Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op www.corgoudriaan.nl.