Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Woonboten en het Bouwbesluit: nog erger dan het leek

Op 22 mei 2014 schreven wij over de juridische en praktische warboel die sinds april 2012 is ontstaan doordat de Raad van State sommige woonboten wel en sommige woonboten niet als bouwwerk heeft gekwalificeerd waarop het Bouwbesluit van toepassing is. Wij verwezen naar het artikel van enkele Amsterdamse woonboot-advocaten in het blad Praktijk Omgevingsrecht PRO van april 2014.

Rechtspositie waterbewoners

In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners, met name ten aanzien van de ligplaats, en mogelijkheden om deze te verbeteren. Daartoe is aan RIGO Research en Advies BV (het RIGO) een opdracht verstrekt die heeft geresulteerd in een eindrapport, geheten: “Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats”. Het rapport is op 21 mei 2013 door Minister Blok aan de Tweede Kamer gezonden.

Handhaving in het bestuursrecht en prioriteitsstelling

Al jarenlang is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, dat een bestuursorgaan verplicht is om bestaande regelgeving te handhaven.

RIGO rapport

Groot nieuws in de woonbotenwereld was de aankondiging van Minister Blok op 5 februari 2014 dat hij voornemens is huurbescherming voor de huurders van ligplaatsen van woonboten te gaan invoeren..

Woonboten en het Bouwbesluit: een warboel

Is het Bouwbesluit nou wel of niet van toepassing op woonboten? De Raad van State heeft er een tombola van gemaakt: op de meeste woonboten wel, maar op sommige niet.

Huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten – brief Cor Goudriaan aan Tweede Kamer

Begin februari gaf Cor Goudriaan zijn commentaar op de Kamerbrief waarin Minister Blok zijn beleidsreactie geeft op het rapport “Vaste grond onder de voeten”. De reactie van Cor Goudriaan op de brief van de Minister aan de Kamercommissie vindt u hier.

Minister BZK: huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten

Op 5 februari 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een Kamerbrief zijn beleidsreactie gegeven op het RIGO-rapport “Vaste grond onder de voeten” van mei 2013 (zie onze beschrijving van het rapport uit juni 2013). In vogelvlucht noem ik de belangrijkste punten uit de brief '642-617 certification' met daaronder mijn commentaar.

Uitbanning gasgeisers kan door verhuurder worden afgedwongen

In het nieuws is het pleidooi van de Brandwondenstichting bij het kabinet om te regelen dat binnen vijf jaar in geen enkele woning in Nederland meer een geiser hangt. Aanleiding is het enorme aantal mensen dat gewond raakt door koolmonoxide. Er zouden elk jaar 11 mensen aan koolmonoxide overlijden, en daarbij zijn geisers de grootste boosdoeners.

Huisvestingsregels voor koopwoningen vervallen

In januari 2010 heeft de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Huisvestingswet. Doel was onder meer sturing op woonruimteverdeling niet alleen bij schaarste maar ook bij leefbaarheidsproblemen mogelijk te maken. Sturing kan volgens dit ontwerp alleen nog via de Huisvestingsverordening van de gemeente plaatsvinden, niet meer via prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars. De mogelijkheid voor gemeenten om een bestuurlijke boete in te stellen ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning is inmiddels op 1 juli 2009 in werking getreden.

Structurele wanverhouding bij renovatie van een woningcomplex

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot wil een complex woningen renoveren. Daarvoor moet een huurwoning worden gesplitst en gaat de huur van de resterende woning flink omhoog. Kan het huurcontract worden opgezegd? Daarover heeft de kantonrechter Amsterdam op 13 juni 2013 een uitspraak gedaan.


31 - 40 van 45 artikels

Publicaties